Bestyrelsen anbefaler grundejerne at huske hvad der er fællesarealer og hvad der er egen have.
Fjerner du beplantning på fællesarealer uden accept fra bestyrelsen, kan du gøres personlig ansvarlig og må selv betale for reetablering.
Bestyrelsen ser løbende på de "ulovlige" udvidelser af haver samt diverse tilbygninger på gavle af enderækkehuse. Dette er besluttet på tidligere generalforsamling.
De berørte grundejere vil blive kontaktet personligt.
HUSK! At foretage sig ting der strider mod lokalplan og vedtægter kan ikke undskyldes med hvad andre gør.
Det skal dog bemærkes at bestyrelsen primært vil forholde sig til forhold der enten gør indhug på fællesarealer eller skæmmer området voldsomt (lyserøde huse etc.)

Hunde:
Hunde skal føres i snor på Grundejerforeningens arealer jævnfør hundeloven §3

Kørsel med bil på stierne:
Som udgangspunkt er al færdsel med motorkøretøj FORBUDT på foreningens stier. Det står ganske enkelt i færdselsloven og kan udløse bøde.
Der har tidligere været "tradition" for at man kunne liste ned når der er stort læs på. Dette har med tiden taget overhånd og i forbindelse med ny asfaltering af foreningens boligstier har bestyrelse skærpet med et opfordrende forbud mod kørsel på stierne.
Der vil blive etableret pullerter de steder hvor bestyrelsens anvisninger ikke efterkommes. De opsatte pullerter sikres med en hængelås - er der behov for at de låses op skal bestyrelsen kontaktes på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 dage inden behovet derom.

(Note: Nøgle udleveres ikke)

Selvom at der låses op skal vi gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at køre ind på stierne med en bil/varebil.Parkeringsbåse:
Grundejerforeningen har investeret i en stribemaskine til opstribning af P-pladser.
Ideen er at aktive grundejere kan låne en meget brugervenlig maskine, og selv udfører arbejdet.
Resultatet kan allerede ses på et par af P-pladserne i Kirsebærvangen.
Det tager ca. en dags tid og der forefindes nøjagtige tegninger over placering af båsene.
Foreningen bidrager selvfølgelig med væske til de aktive - det er faktisk meget hyggeligt.

Carporte:
Som beboer i Kirsebærvangen har du mulighed for at bygge carport for egen regning. Hver husstand har ret til at opfører een carport på den p-plads husstanden hører til. Ved hver indkørsel er der angivet husnumre.
Du skal selv ansøge og betale for denne. Det påhviler også dig at opfører carporten korrekt efter de tegninger der godkendt af bestyrelsen og Teknisk forvaltning.
Nye carporte skal ALTID opføres i forlængelse af evt. eksisterende carporte indtil rækken er færdig bygget.
Da interessen for carporte i fortiden var meget beherskede, har der tidligere ikke været så meget fokus på hvor man byggede sin carport.
Man skal dog være opmærksom på at har man carport på en "forkert" plads kan man få den inddraget mod opførelse af en ny på den rigtige plads.

Carporten er fysisk privat ejendom men står opført på fællesareal. Det er derfor IKKE tilladt at opsætte nummer eller lign.
I en salgssituation er det tilladt at sælge carporten fra seperat. Husk at give bestyrelsen besked.

Du har som ejer af en carport pligt til at vedligeholde den med maling udvendig...og kun udvendig.
Farven SKAL være grøn umbra.
Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Campingvogne og trailere:
I Kirsebærvangen er der mulighed for at parkere sin campingvogn lovligt under dispensation fra kommune og politi. Parkeringen må kun forekomme i det afmærket område på den første parkeringsplads ud mod Frugtvangen.
Ordningen er vedtaget på generalforsamlingen og det er tanken at det skal tilbydes til beboere der har et konstant parkeringsbehov. Såfremt alle anlagte pladser kommer i brug, er der godkendt et lignende men mindre areal i Åkandehaven.
Etablering med skilte, kæder etc. afholdes af de enkelte brugere. Man kan komme på venteliste til en plads ved at sende en mail til bestyrelsen.
Pladsen skal benyttes til parkering af campingvogn og kan inddrages af bestyrelsen såfremt pladsen ikke benyttes i et passsende omfang.
Som udgangspunkt forventes pladsen som minimum at blive benyttet udenfor den normale campingsæson (april – oktober)
Pladsen må ikke forsynes med andre låse end den af bestyrelsen udleveret. Pladsen kan i modsætning til carportene ikke sælges eller overgives til anden side uden bestyrelsens accept.
Der er afsat et mindre areal til trailere (det område uden kæder). Der acceptere herudover trailerparkering på de enkelte parkeringspladser, sålænge der parkeres med omtanke, eksempelvis for enden af carporte hvor der alligevel ikke kan holde biler.
Man skal dog være opmærksom på at parkering af trailere på p-pladserne strider mod færdselsloven, og man derfor teoretisk kan blive præsenteret for et bødeforlæg.